Por que?

Index
 1. Texto en galego
 2. Texto en español
 3. Testo in italiano
 4. Deutsche fassung
 5. Texto em português
 6. Text in english
1. Texto en galego

Estamos firmemente convencidos de que o Monte Pindo merece e debe ser proclamado Parque Natural. Os fundamentos principais que avalan a nosa convicción son os seguintes:
 1. O Monte Pindo é un dos montes máis míticos e coñecidos da Costa da Morte e tamén de Galicia, polas súas raras calidades xeolóxicas, pola presenza de abondosas especies naturais protexidas e únicas, polos mitos e a historia que o rodean, e por ser un dos principais recursos de futuro non só do seu entorno inmediato senón de toda a zona.
 2. No Monte Pindo conxúgase unha privilexiada posición xeográfica, un cumio de 627 metros situado xusto a rentes do mar e encadrado pola praia de Carnota (a máis longa de Galicia) ao sur e pola Fervenza do Ézaro (a única de Europa que cae sobre o mar, desgrazadamente anulada por un encoro) ao norte.
 3. Na actualidade o Monte Pindo e o seu entorno natural está abandonado e abocado ao progresivo deterioro. As ameazas (incendios, vandalismo, campismo agresivo, incursións en vehículos motorizados...) medran cada día, polo que se fai apremiante actuar sen perder máis tempo.
 4. A declaración do Parque Natural artellaría mecanismos para, desde o consenso social de todos os sectores, estudar os seus problemas e atopar solucións.
 5. A declaración do Parque Natural xeraría por si mesmo un número de postos de traballo.
 6. A declaración do Parque Natural suporía a dotación dunha partida presupostaria específica, o que non se da con outras figuras de protección.
 7. A declaración do Parque Natural incrementaría a prioridade presupostaria de toda a área de influencia do futuro parque, incluso a nivel de investimentos non estrictamente ligados ao medio ambiente.
 8. A declaración do Parque Natural abriría múltiples posibilidades de revitalizar a produción non industrial (mar, agro, madeira, artesanía, etc...) de toda a zona, podendo incluso crearse un "selo de calidade" que suporía un valor engadido para os produtos de toda a área de influencia.
 9. A do Parque Natural é unha "marca" moi prestixiosa e xera por si mesmo unha afluencia de "turismo verde", o que conlevará un forte impacto de visitantes "de calidade" que sen dúbida incidirá no sectores turístico, hostaleiro e comercial de toda a zona
 10. Todo o anterior, unido á proximidade do Cabo Fisterra, de Monte Louro... pode impulsar dun xeito definitivo o bo nome da Costa da Morte como referencia dun turismo de calidade nacional ou mesmo internacional.
Por todo isto, entendemos que o Monte Pindo reúne todas as calidades necesarias para ser nomeado o 1º parque natural da Costa da Morte e o 7º de Galicia, e asi no-lo confirmaron todas as voces autorizadas que se levan pronunciado ao respecto. Mais, se ben a razón parece estar da nosa parte, sabemos que nada nos vai vir dado, e que a nosa é unha carreira de fondo na que imos precisar o empuxe de todas e todos aqueles que aman o Monte Pindo e quixeran velo coidado, protexido, e coas súas potencialidades desenvolvidas dun xeito substentable e beneficioso non só para o medio natural senon para o noso territorio e os seus habitantes. Rogámosvos por tanto o teu apoio sexa asociándote ou colaborando con nós, ou da entidade social, cultural, deportiva... na que participes, da túa empresa, ou con calquera idea, proxecto ou iniciativa que poida axudarnos a seguir divulgando os valores e os problemas do Monte Pindo, para podermos continuar defendendo con máis forza cada vez esta iniciativa non só polo ben do medio ambiente senón tamén para os veciños, os axentes sociais e económicos e moi especialmente para as xeracións vindeiras. Só nos resta poñernos á vosa enteira disposición para clarificar as dúbidas que puidérades ter sobre o proxecto ou a propia asociación, e informarvos de diferentes formas de colaboración que cremos que podería interesarvos estudar, alén do que a vós poida ocurrírsevos:
 • Amósanos o apoio e a adhesión da entidade na que participes (Lembrade comunicarnos o apoio para darlle a debida difusión)
 • Faite socio por só 1 euro ao mes*.
 • Fai un donativo na conta ES56 2080 0025 4330 4000 1120 de Abanca* ou via PayPal.
 • Divulga a nosa Asociación e participa libremente nas actividades que realicemos e apoiemos, das que iremos dando conta na nosa web www.montepindo.org. Os apoios que vaiamos recibindo serán tamén convintemente publicitados nos nosos medios de difusión.
*Nota: Os fondos da Asociación Monte Pindo Parque Natural están debidamente custodiados e fiscalizados pola directiva da nosa Asociación, garantindo que serán unicamente destinados ao cumprimento dos obxectivos da mesma ou a apoiar iniciativas similares, sempre sen ánimo de lucro.
Por suposto, estamos abertos a calquera idea, e moi interesados en poder establecer un contacto habitual con calquera persoa ou colectivo que nos axude a seguir mellorando a nosa proposta para que cada día avancemos un chanzo cara o noso obxectivo. Agardamos poder contar co teu apoio!

2. Texto en español


Estamos firmemente convencidos de que el Monte Pindo merece y debe ser proclamado Parque Natural, una propuesta que cuenta con un amplísimo respaldo social pero que en la administración responsable, la Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, cayó en saco roto. Los fundamentos principales que avalan nuestra convicción son los siguientes:
 1. El Monte Pindo es una de las montañas más míticas y conocidas de la Costa da Morte y también de Galicia, por sus raras cualidades geológicas, por la presencia de especies naturales protegidas e incluso únicas, por los mitos y la historia que lo rodean, y por ser uno de los principales recursos de futuro de su entorno.
 2. En el Pindo se conjugan una privilegiada posición geográfica, una cumbre de 627 metros situada justo al lado del mar y encuadrada por la playa de Carnota (la más larga de Galicia) al sur y por la cascada del Rio Xallas en O Ézaro (la única en Europa que vierte sobre el mar, desgraciadamente anulada por una presa) al norte.
 3. En la actualidad el Monte Pindo está abandonado y abocado al progresivo deterioro. Las amenazas (incendios, vandalismo, campismo agresivo, incursiones con vehículos motorizados...) aumentan cada día, por lo que es apremiante actuar sin perder más tiempo.
 4. La declaración de Parque Natural habilitaría mecanismos para, desde el consenso social, estudiar sus problemas y encontrar soluciones.
 5. La declaración de Parque Natural generaría por si mismo un determinado número de empleos.
 6. La declaración de Parque Natural supondría la dotación de una partida presupuestaria específica, lo que no sucede con otras figuras de protección.
 7. La declaración de Parque Natural incrementaría la prioridad presupuestaria de todo el área de influencia del futuro parque, incluso a nivel de inversiones no estrictamente relacionadas con el medio ambiente.
 8. La declaración de Parque Natural abriría múltiples posiblidades de revitalizar la producción no industrial (pesca, agricultura, madera, artesanía, etc...) de toda la zona, pudiendo incluso crearse un "sello de calidad" que supondría un valor añadido para los productos de todo el área de influencia.
 9. Un Parque Natural es una marca muy prestigiosa que genera por si misma una afluencia de "turismo verde", lo que conllevará un fuerte impacto de visitantes "de calidad" que sin duda repercutirá en los sectores turístico, hostelero y comercial de toda la zona.
 10. Todo lo anterior, unido a la proximidad del Cabo Fisterra, de Monte Louro... puede impulsar de una forma definitiva el buen nombre de la Costa da Morte como referencia nacional o incluso internacional.
Por todo esto, entendemos que el Monte Pindo reúne todas las cualidades necesarias para ser nombrado el primer parque natural de la Costa da Morte y el séptimo de Galicia, y así nos lo han confirmado todas las voces autorizadas que se han pronunciado ya al respecto. Aunque la razón parece estar de nuestro lado, sabemos que nada nos va a venir dado, y que la nuestra es una carrera de fondo en la que vamos a necesitar el empujón de todas y todos aquellos que aman el Monte Pindo y quisieran verlo cuidado, protegido, y con sus potencialidades desarrolladas de una forma sostenible y beneficiosa no solo para el medio natural sino para nuestro territorio y sus habitantes. Por lo tanto te rogamos tu apoyo, ya sea firmando esta iniciativa, ya sea asociándote o colaborando con nosotros a nivel individual, o colectivamente desde la entidad social, cultural, deportiva... en que participes, tu empresa, o con cualquier idea, proyecto o iniciativa que pueda ayudarnos a seguir divulgando los valores y los problemas del Monte Pindo, para seguir defendiendo con más fuerza aún esta iniciativa no solo por el bien del medio ambiente sino también para los vecinos, los agentes sociales y económicos y muy especialmente para las generaciones venideras. Solo nos resta ponernos a vuestra entera disposición para aclarar las dudas que puedan tener sobre nuestro proyecto o la asociación misma, e informaros de diferentes formas de colaboración que creemos que podrían interesaros:
 • Muestra el apoyo y la adhesión de la entidad en que participes. (Recuerda comunicarnoslo para poder darle la debida difusión)
 • Afíliate por solo 13 euros al año*.
 • Haz un donativo en la cuenta ES56 2080 0025 4330 4000 1120 de Abanca* o via PayPal
 • Divulga nuestra Asociación y participa libremente de las actividades que realicemos o apoyemos, de lo que iremos informando en nuestra web www.montepindo.org. Los apoyos que vayamos recibiendo serán también convenientemente publicitados en nuestros medios de difusión.
*Nota: Los fondos de la Asociación Monte Pindo Parque Natural están debidamente custodiados y fiscalizados por la directiva de nuestra Asociación, garantizando que serán unicamente destinados al cumplimiento de los objetivos de la misma o a apoyar iniciativas similares, siempre sin ánimo de lucro.
Por supuesto, estamos abiertos a cualquier idea, y muy interesados en establecer un contacto con cualquier persona o entidad que nos ayude a seguir mejorando nuestra propuesta para que cada día avancemos un paso cara a nuestro objetivo. Esperamos poder contar con tu apoio!

3. Testo in italiano

Siamo fermamente convinti che il Monte Pindo merita e deve essere proclamato Parco Naturale, una proposta che ottiene un ampio consenso sociale ma che per quanto riguarda l’amministrazione competente, il Ministero dell’Ambiente del Consiglio di Galizia, non viene ascoltata. I principi fondamentali che impulsano la nostra convinzione sono i seguenti:
 1. 1. Il monte Pindo è uno dei monti più mitici e conosciuti della Costa della Morte e della Galizia, per le sue peculiari caratteristiche geologiche, per la presenza di abbondanti specie naturali protette e uniche, per i miti e la storia che lo riguardano, e per essere una delle principali risorse per il futuro non solo delle sue vicinanze immediate ma anche di tutta la zona.
 2. Nel monte Pindo si coniugano una privilegiata posizione geografica, una cima di 627metri situata nelle prossimità del mare e circondato dalla spiaggia di Carnota (la più lunga della Galizia) a sud e dalla cascata di Ezaro (l’unica in Europa que cade direttamente nel mare, purtroppo molto ridotta a causa di una diga a monte) al nord.
 3. Attualmente il Monte Pindo e il suo ambiente naturale si trova in stato di abbandono e destinato ad un progressivo deterioramento. Le minacce (incendi, vandalismo, accampamento aggressivo, incursioni di veicoli motorizzati…) crescono ogni giorno, ed è per questo che diventa urgente intervenire senza perdere altro tempo.
 4. La proclamazione del Parco Naturale metterebbe in moto un meccanismo grazie al quale, con il consenso sociale di tutti i settori, si potrebbero inquadrare i problemi e trovare soluzioni.
 5. La dichiarazione del Parco Naturale genererebbe da solo un numero di posti di lavoro.
 6. La dichiarazione del Parco Naturale consentirebbe l’arrivo di un budget certo, che non si otterrebbe con altre forme di protezione.
 7. La dichiarazione del Parco Naturale incrementerebbe la priorità di ricevere contributi per tutta l’area di influenza del futuro Parco, anche a livello di investimenti non strettamente relazionati all’ambiente.
 8. La dichiarazione del Parco Naturale aprirebbe molteplici possibilità di rivitalizzare la produzione industriale (mare, agricoltura, legname, artigianato, ecc…) di tutta la zona, consentendo probabilmente di creare anche un marchio di qualità che supporrebbe un valore aggiunto per i prodotti di tutta l’area di influenza.
 9. Quello del Parco Naturale è un marchio molto prestigioso e genera da solo una affluenza di “turismo verde”, che apporterà una grande presenza di visitatori “di qualità” che senza dubbio inciderà nel settore turistico, alberghiero e commerciale della zona.
 10. Quanto espresso in precedenza, unito al fatto della vicinanza di capo Fisterra, di Monte Louro... può influenzare in maniera definitiva la buona fama della Costa della Morte, come riferimento per un turismo di qualità nazionale e anche internazionale.
Per tutto ciò, siamo consci del fatto che il monte Pindo possiede tutte le qualità necessarie per essere nominato 1° Parco Naturale della Costa della Morte e 7° di Galizia, e ce lo confermano tutte le autorevoli voci che si pronunciano in merito. Sebbene la ragione sia dalla nostra parte, sappiamo che nulla ci sarà concesso, e que la nostra è una lotta dal basso nella quale abbiamo bisogno dell’appoggio di tutte e tutti coloro che amano il Monte Pindo e vorrebbero vederlo seguito, protetto, e con ele sue potenzialità sviluppate in maniera sostenibile e utile non solo per l’ambiente ma per tutto il nostro territorio e i suoi abitanti. Ti chiediamo pertanto il tuo appoggio firmando questa petizione, associandoti o collaborando con noi a livello individuale, o collettivo attraverso la realtà sociale, culturale, sportiva... alla quale partecipi, la tua azienda, o con qualsiasi idea, progetto o iniziativa che possa aiutarci a continuare a divulgare i pregi e i problemi del Monte Pindo, per poter continuare difendendo con sempre più forza questa iniziativa, non solo per il bene dell’ambiente ma anche delle persone, gli enti sociali ed economici e soprattutto per le generazioni future.

Fabbrica: Chiara Luppoli (Ravenna).

4. Deutsche fassung

Wir sind davon überzeugt, dass das Pindo Gebirge zum Naturpark erklärt werden muss. Wir sind eine Initiative, die, trotz der enormen Unterstützung der Bevölkerung, von den zuständigen Behörden, dem Umweltamt und der galizischen Regierung, abgelehnt wurde. Die wichtigsten Argumente, die unser Anliegen begründen, sind folgende:
 1. Das Pindo Gebirge ist eines der bekanntesten und beliebtesten Gebiete der Costa da Morte – der Todesküste - und Galiziens, aufgrund seiner einzigartigen geologischen Eigenschaften, der Präsenz zahlreicher, geschützter Arten sowie der Mythen und Legenden, die sich um das Gebirge drehen. Wir verstehen das Pindo Gebirge als treibende Kraft für die Entwicklung seiner unmittelbaren Umgebung und seines Einzugsbereiches.
 2. Das Pindo Gebirge befindet sich in einer privilegierten Geographie. Der 627 Meter hohe Gipfel ist von zwei beeindruckenden Schauspielen der Natur umzingelt: im Süden dehnt sich der Strand von Carnota aus: der längste Strand Galiziens. Nördlich befindet sich der Wasserfall von Ezaro, der einzige in Europa, der direkt ins Meer fällt. Leider wurde er von einem Staudamm stark reduziert.
 3. Zurzeit wird das Pindo Gebirge vernachlässigt und zu einer zunehmenden Verschlechterung verurteilt. Bedrohungen wie Waldbrände, Vandalismus, rücksichtsloses Camping, Eindringung von Fahrzeugen usw. vermehren sich jeden Tag. Entschlossene Maßnahmen zum Schutz des Gebirges sind deswegen unumgänglich und sollen dringend iniziiert werden.
 4. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark soll die notwendigen Mechanismen bereitstellen, um aus der Basis eines breiten Konsens unter den verschiedenen Beteiligten, die gegenwärtigen Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwerfen.
 5. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde Arbeitsplätze schaffen.
 6. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde die Bereitstellung von Finanzmitteln mit sich bringen, die unter anderen Naturschutzkategorien viel knapper sind.
 7. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde den ganzen Einzugsbereich des Parks, als vorrangig für Investitionen einstufen, sowohl im Umweltsektor als auch in anderen Haushaltsbereichen.
 8. Die Erklärung vom Pindo Gebirge zum Naturpark würde Anlass dafür geben, die nicht industrielle Produktion wieder zu beleben: Meer, Landwirtschaft, Holz, Manufakturen. Die geeignete Kennzeichnung der lokalen Produkte mit einem Qualitätssiegel käme der ganzen Region zugute.
 9. Die Marke „Naturpark“ ist weltweit anerkannt und fördert den ökologischen und sanften Tourismus, sowie die Anreise von Besuchern, die auf Qualität bedacht sind. Davon profitieren selbstverständlich die lokale Wirtschaft, insbesondere die Hotels, Restaurants und der Kommerz.
 10. All diese Aspekte und die Nähe zu anderen Naturschauspielen in der Gegend wie das Kap Fisterra – das Ende der Welt – und der Louro Berg können den guten Ruf der Costa da Morte als Referenz für Qualitätstourismus auf nationaler und internationaler Ebene endgültig vorantreiben.
Wir verstehen, dass das Pindo Gebirge alle notwendige Voraussetzungen erfüllt, um zum ersten Naturpark an der Costa da Morte und siebten in Galicia erklärt zu werden, und in diese Hinsicht haben sich alle renommierten Persönlichkeiten geäußert, die bisher befragt wurden. Obwohl die Vernunft anscheinend auf unserer Seite steht, sind wir uns bewusst, dass wir vor einem langen Weg stehen. Wir werden die Hilfe und den Elan all derjenigen brauchen, die das Pindo Gebirge lieben und geschützt sehen möchten. Wir brauchen euch, um die Potentiale vom Pindo, aus der Sicht der Nachhaltigkeit zu entfalten, um den Schutz der Natur, aber auch der Zukunft der Bevölkerung zu gewährleisten. Wir bitten deswegen um eure Unterstützung: Unterschriften für die Initiative zu sammeln, Mitglied im Förderverein zu werden, uns individuell oder kollektiv aus euren Sport-, Kultur- oder Naturschutzvereine oder euren Unternehmen helfen. Eure Ideen, Projekte und Initiativen, um die Potentiale und Probleme vom Pindo Gebirge zu erweitern, sind willkommen. Damit werden wir, bei dem Erhalt der Natur, der Unterstützung der Bevölkerung und der Förderung der Wirtschaft im Pindo immer stärker.

Werk: María García (Berlín)

5. Texto em português

Temos a firme convicção de que o Monte Pindo merece e deve ser proclamado Parque Natural, uma proposta que conta com um amplo respaldo social mas a que a administração responsável, a Conselharia de Médio Ambiente da Junta da Galiza, parece fazer orelhas moucas. Os fundamentos principais que avalizam a nossa convicção são os seguintes:
 1. O Monte Pindo é um dos montes mais míticos e conhecidos da Costa da Morte e também da Galiza, pelas suas raras qualidades geológicas, pela presença de abundantes espécies naturais protegidas e únicas, pelos mitos e a história que o rodeiam, e por ser um dos principais recursos de futuro, não só do seu entorno imediato, mas de toda a zona.
 2. No Monte Pindo conjugam-se uma privilegiada posição geográfica, uma cimeira de 627 metros situada ao pé do mar, e um enquadramento entre a praia de Carnota (a mais comprida da Galiza) a sul, e a Cascata do Ézaro (a única da Europa que cai sobre o mar, infelizmente anulada por uma barragem) a norte.
 3. Na atualidade o Monte Pindo e o seu entorno natural estão abandonados e em perigo de um progressivo deterioro. As ameaças (incêndios, vandalismo, campismo agressivo, incursões em veículos motorizados...) crescem cada dia, pelo que se faz apremiante agir sem perder mais tempo.
 4. A declaração do Parque Natural disponibilizaria mecanismos para, desde o consenso social de todos os sectores, estudar os seus problemas e encontrar soluções.
 5. A declaração do Parque Natural geraria por si própria um certo número de postos de trabalho.
 6. A declaração do Parque Natural suporia a dotação de uma verba específica, o que não se dá com outras figuras de protecção.
 7. A declaração do Parque Natural incrementaria a prioridade orçamentária de toda a área de influência do futuro parque, inclusive a nível de investimentos não estritamente ligados ao meio ambiente.
 8. A declaração do Parque Natural abriria múltiplas possibilidades de revitalizar a produção não industrial (mar, campo, madeira, artesanato, etc...) de toda a zona, sendo até possível criar-se um "selo de qualidade" que suporia um valor acrescentado para os produtos de toda a área de influência.
 9. A do Parque Natural é uma "marca" muito prestigiosa e gera por si própria uma afluência de "turismo verde", o que implicará um forte impacte de visitantes "de qualidade" que sem dúvida incidirá nos setores turístico, hoteleiro e comercial de toda a zona.
 10. Todo o anterior, unido à proximidade do Cabo Fisterra, do Monte Louro... pode impulsionar de um modo definitivo o bom nome da Costa da Morte como referência de um turismo de qualidade nacional ou mesmo internacional.
Por tudo isto, percebemos que o Monte Pindo reúne todas as qualidades necessárias para ser nomeado o 1º parque natural da Costa da Morte e o 7º da Galiza, e assim no-lo confirmaram todas as vozes autorizadas que se levam pronunciado a este respeito. Mas, se bem que a razão pareça estar da nossa parte, sabemos que nada nos vai vir dado, e que a nossa é uma corrida de fundo em que vamos precisar o apoio de todas e todos aqueles que amam o Monte Pindo e querem vê-lo cuidado, protegido, e com as suas potencialidades desenvolvidas de um modo sustentável e beneficioso, não só para o meio natural, mas para o nosso território e os seus habitantes. Rogamos-te portanto o teu apoio, bem seja assinando este pedido, associando-te, ou colaborando com nós a nível individual ou colectivamente desde a entidade social, cultural, desportiva... em que participes, a tua empresa, ou com qualquer ideia, projecto ou iniciativa que possa ajudar-nos a seguir divulgando os valores e os problemas do Monte Pindo, para podermos continuar defendendo com mais força cada vez esta iniciativa, não só pelo bem do meio ambiente mas também para os vizinhos, os agentes sociais e económicos e muito especialmente para as gerações vindouras.


5. Text in english

We are firmly convinced that Mount Pindo deserves and must be proclaimed Natural Park, a proposal that has a very broad social support except for the administration responsible for it, the Department of Environment of the Xunta de Galicia,. Some of the main reasons that support our conviction are the following:
 1. The Mount Pindo is one of the most mythical and well-known mountains of the Costa da Morte and Galicia for its rare geological qualities, the presence of protected species and it's even unique for all the legends and history surrounding it, as one of the main resources for the future of its area.
 2. The Pindo mountain combines a privileged geographical position, a summit of 627 meters located right next to the Atlantic Ocean and it's framed by Carnota's beach in the south (the longest beach in Galicia), and by the Xallas waterfall in the north (the only in Europe pouring over the sea).
 3. Currently, Mount Pindo is abandoned and therefore doomed to it's progressive deterioration. Threats (wildfires, vandalism, aggressive camping, vehicle raids ...) are increasing every day, so it's urgent to us to act without wasting more time.
 4. The declaration of Natural Park would enable mechanisms, planned from the social consensus, to study its problems and find solutions.
 5. The declaration of Natural Park will generate itself a certain number of jobs, very needed in this depressed zone.
 6. The declaration of Natural Park would mean a specific budget for developing and protecting this area, which doesn't happen with other protection figures.
 7. The declaration of Natural Park would increase investments priority of the entire area of influence of ​​the future park, even those not strictly related to environmental management.
 8. The declaration of Natural Park would open many possibilities to revitalize the sustainable production (fishing, agriculture, timber, crafts, etc ...) of the entire area, and we could even create a "seal of quality" that would add value to manufactured products around the area of ​​influence.
 9. A Natural Park is a prestigious brand that generates itself an influx of "green tourism", which will lead to a strong impact of 'quality' visitors which undoubtedly will positively affect the tourism and commercial sectors throughout the area.
 10. All this, combined with the proximity of Cape Finisterre, Monte Louro ... can drive in a definitive way the good name of Costa da Morte as a national or even a international reference.
For all this, we understand that Mount Pindo owns all the needed qualities to be proclaimed the first natural park in the Costa da Morte and the seventh of Galicia, and so confirmed all authoritative voices that have already spoken about it. Although the reasons seems to be on our side, we know that nothing is going to come given, and ours is a race in which we will need the push of each and all those who love the Mount Pindo and would like to see it protected and with its potential developed in a sustainable and beneficial way not only for the environment but for our territory and its inhabitants. Therefore we pray your support, either by signing this initiative, either affiliating or cooperating with us individually or collectively from the social, cultural, sports... organizations in which you participate, your company, or with any ideas, projects or initiatives that can help us continue to spread the recognition of Monte Pindo, to continue defending this initiative not only for the sake of the environment but also for neighbors, social and economic partners and especially for our future generations. We remain at your disposal for any further information or clarify any doubts about our project or the association itself, and discuss the different forms of possible collaboration:
 • Show us the support of your own organization (Please communicate us your support to give proper credit).
 • Associate for just 13€ per year*.
 • Make a donation to our account ES56 2080 0025 4330 4000 1120* (ABANCA) or via PayPal.
 • Freely participate in and spread any of our activities advised on our website. The support that we receive will also be conveniently advertised in our media.
*Note: The funds of the Mount Pindo Natural Park Association are properly guarded and supervised by the directive of our non-profit Association, ensuring that they will only be intended for the fulfillment of the objectives of ours or similar initiatives.
We hope we can count on your support!